Договір публічної оферти про надання послуг

Ця оферта, розміщена за адресою https://powerpact.com.ua/staticpages/oferta, є офіційною пропозицією від Товариства з обмеженою відповідальністю «Пазл» (далі — «Виконавець»), адресованою будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі — «Замовник»), укласти договір про надання послуг.

Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззаперечне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до підписання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Цей Договір набуває чинності в одному з таких випадків:

1.2.1. Після підписання Договору обома Сторонами.

1.2.2. У разі надходження попередньої оплати за послуги, що буде акцептом даної оферти.

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті за посиланням https://powerpact.com.ua/pricelist.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний

3.1.1. Своєчасно здійснювати оплату за отриману послугу.

3.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої послуги.

3.2. Виконавець зобов’язаний

3.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору і всіх документів, на які він посилається.

3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому послуг.

3.3. Сторони зобов’язані:

3.3.1. Виконувати положення цього Договору.

3.3.2. Не поступатися своїми правами і обов'язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги з Договору відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці і може бути припинене тільки на умовах, передбачених у Договорі.

4.3. Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом, обумовленим під час узгодження умов співпраці.

4.4. Замовлення послуги є згодою Замовника оплатити послугу відповідно до цін, що діють на день початку виконання замовлення.

4.5. Виконавець має право припинити надання послуги у випадку, якщо Замовник не виконав оплату у домовлений термін або не виконав інші свої зобов’язання за Договором.

4.6. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, після надання Послуг Виконавець складає Акт про надані послуги. Належно оформлені Рахунок на оплати Послуги та Акт виконаних робіт передаються Замовникові.

4.7. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій в період 30 (тридцяти) днів з дати надання послуг, послуги вважаються наданими у повному обсязі.

 

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг встановлюється у гривнях згідно з тарифами, наведеними за посиланням https://powerpact.com.ua/pricelist.

5.2. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.3. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі "Призначення платежу" обов'язкове посилання на номер рахунку виставленого Виконавцем.

5.4. Повернення коштів виконується у таких випадках:

5.4.1. Відмова від замовлення до узгодження умов співпраці;

5.4.2. Переплата (повертається надлишок).

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

6.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські заворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади).

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 10-денний строк повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності після настання п.1.2.1 та п.1.2.2 і діє до повного виконання зобовʼязань сторін.

8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону.

8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець має статус платника єдиного податку третьої групи відповідно до законодавства України.

 

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ТОВ «ПАЗЛ»
Поштова адреса: 04080, Київ, Подільський район, вул. Юрківська, 28, Офіс 46
Юридична адреса: 01013, Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 4
ЄДРПОУ: 31302569
email: info@powerpact.com.ua
Тел.: +38 044 583-00-45
Тел.: +38 095 836-13-49
Тел.: +38 093 315-31-05
Тел.: +38 067 328-45-10